כנגד כל מומחה אותו ממנה חברת הביטוח רשאי המבוטח לדרוש למנות מומחה נגדי אשר יהיה נוכח בעת בדיקת המומחה מטעם המבטחת.

כנגד כל מומחה אותו ממנה חברת הביטוח רשאי המבוטח לדרוש למנות מומחה נגדי אשר יהיה נוכח בעת בדיקת המומחה מטעם המבטחת.

מבוטח יקר – דע את זכויותיך – כנגד כל מומחה אותו ממנה חברת הביטוח רשאי המבוטח לדרוש למנות מומחה נגדי אשר יהיה נוכח בעת בדיקת המומחה מטעם המבטחת.
עם כניסתו לתוקף של חוזר בירור וישוב תביעות וטיפול בפניות ציבור (2011-09-05) נכנסו לתוקף זכויות המהוות אבן דרך ביישוב תביעות הביטוח.
הוראות החוזר יחולו לגבי ענפי הביטוח הבאים: ביטוח פנסיה – לגבי סיכוני נכות ומוות בלבד; ביטוח חיים – לגבי סיכוני אבדן כושר עבודה וריסק מוות בלבד; ביטוח מפני תאונות אישיות; ביטוח מפני מחלות ואשפוז, למעט ביטוח שיניים ולמעט ביטוח בריאות לעובדים זרים וביטוח בריאות המיועד למתן כיסוי ביטוחי לשוהים זרים בישראל – וזאת לעניין קבלת שירותים במישרין מספק השירות הרפואי ובלא מעורבות של המבטח; ביטוח רכב מנועי – רכוש (עצמי וצד שלישי); ביטוח מקיף לדירות; ביטוח מטען, תאונות, מחלות ואשפוז בנסיעות לחוץ לארץ.

במאמר זה אעסוק בתחום עיסוקי שהינו מתן חוות דעת מומחים מערכות מתח נמוך.
קבע המפקח על הביטוח כי על חברת הביטוח חלה החובה ליידע מראש מינוי של מומחה כזה או אחר, ועליה להודיע מראש למבוטח את סיבת המינוי.
תפקידו מומחה מערכות מתח נמוך לבדוק את מערכות המיגון האלקטרוניות באתר ובאמצעותם לפענח את ההתרחשויות במהלך האירוע שבגינו הוגשה תביעה. במקרה דנן מדובר באירועי פריצה, שריפה, שוד או קלקול סחורה.
בעבר היה ממונה שמאי ביטוח מטעם המבטחת ובמהלך או לאחר ביקורו באתר היו ממונים מומחים אשר הגיעו לאתר כשלמבוטח אין כל שמץ של הבנה מדוע מונו מומחים אלו.
מומחה מערכות מתח נמוך או בהגדרה הכללית מומחה מערכות אזעקה היה מגיע לאתר נשוא התביעה ע"מ לברר פרטים בדרך מדעית טכנית.
לאמור משקל רב בכל הקשור להכרעה לאן פני המבטחת עם היוודע תוצאות הבדיקה אלו יכולות להוות משקל בקביעת גובה תשלום הנזק אם בכלל.
למבוטח כמובן אסור להסתיר כל מידע באשר לאירוע אולם מקביעת התקנה החדשה רשאי הוא לקבל את פניו של מומחה המבטחת תוך הצבת תנאי מפורש לנוכחות מומחה מטעמו. ברור כי אדם מהשורה הדיוט בכל הקשור לטכנולוגיה המותקנת בנכס נשוא התביעה ועל כן נדרש הוא לאדם מטעמו אשר יוכל לתעד את הבדיקות אותם עורך מומחה הנתבעת.
כתוצאה מהאמור יתכן כי המבטחות ינסו לחסוך את הפעלת המומחים וינסו לקבוע קביעות ע"פ מסמכים כאלה או אחרים ( דו"ח מוקד, דו"ח בז"ק וכיו"ב ) ואולם ידוע לכלל כי אין במסמכים אלו בכדי להוות דין פוסק שכן למטבע שני צדדים וקיימת היתכנות כי המסמכים כלל אינם משקפים את הלך העניינים מועד קרות המקרה.
זכות נוספת למבוטח היא קבלת חוות הדעת עליה מסתמכת הנתבעת בעת קבלת ההחלטה על גובה תשלום הנזק או דחייתו זאת למעט מקרים בהם תכריז המבטחת על חיסיון הדו"ח או אז תצטרך לנמק את הסיבה להשארת הדו"ח חסוי.
להלן סעיף י' – בירור תביעה בעזרת מומחה
1) גוף מוסדי שנעזר לשם בירור תביעה במומחה הפוגש בתובע או במומחה שבודק את הרכוש נושא התביעה על מנת להעריך נזק שנגרם לאותו רכוש, בנוכחות התובע או שלא בנוכחותו, יודיע על כך לתובע מראש, יסביר לתובע את תפקידו של המומחה בקשר לבירור התביעה, ויודיע לו כי זכותו להיות מיוצג או להיוועץ במומחה מטעמו במהלך בירור התביעה בעזרת המומחה.
2) המומחה כאמור בפסקה (1), למעט עובד של הגוף המוסדי שעיקר עיסוקו יישוב תביעות, לא ידחה תביעה במלואה או בחלקה ולא יציע פשרה אלא בעניין היקף הנזק.
3) הוראות פסקה (1) לא יחולו על גוף מוסדי הנעזר בחוקר במסגרת חקירה סמויה.
4) הודעה לפי פסקה (1) יכול שתימסר במסגרת המסמך האמור בסעיף 8א(1)(ב).
לעניין סעיף קטן זה, "מומחה" – בין אם הוא עובד של הגוף המוסדי ובין אם לאו, ובין אם הוא נפגש עם התובע ובין אם לאו, כגון שמאי או מומחה רפואי, אך למעט יועץ משפטי ולמעט ועדה רפואית בקרן פנסיה הפועלת מתוקף התקנון.

להלן סעיף יא בחוזר הנוגע לחוות דעת מומחה:
5) חוות דעת של מומחה שעליה מסתמך הגוף המוסדי לצורך יישוב התביעה, תיערך באופן מקצועי, תהיה מנומקת, ותכלול את שמו, תוארו, השכלתו המקצועית ותפקידו של המומחה, ואת רשימת כל המסמכים אשר המומחה הסתמך עליהם בעריכת חוות הדעת.
6) חוות דעת של מומחה, לא תתייחס במישרין לזכות המבוטח לקבלת תגמולי ביטוח.
7) נסמך גוף מוסדי על חוות דעת של מומחה במסגרת יישוב תביעה, ימסור הגוף המוסדי את חוות הדעת לתובע במועד מסירת ההודעה הרלוונטית לפי סעיף קטן (ב) או לפי סעיף קטן (ט). לחוות הדעת תצורף רשימה של כל ההודעות והמסמכים שמסר התובע לגוף מוסדי או למומחה מטעמו לצורך כתיבת חוות הדעת, וכן כל מסמך נוסף שעליו נסמכת חוות הדעת. ההודעות והמסמכים כאמור, יימסרו לתובע לפי בקשתו.
8) הייתה חוות הדעת של המומחה חסויה על פי דין, ימסור הגוף המוסדי הודעה בכתב לתובע שבה יסביר מדוע הוא סבור כי חוות הדעת חסויה.
9) היוועצות פנימית שלא עולה כדי חוות דעת, תתועד בתיק התביעה.
לעניין סעיף קטן זה, "מומחה" – כהגדרתו בסעיף קטן (י)
לסיכומו של דבר החל מתחילת תוקפו של החוזר 01 יוני 2011 יכול ואף רצוי כי המבוטח ידרוש מומחה מטעמו בהתאם למומחה אשר נשלח מטעם המבטחת וזאת ע"מ לבטח עצמו מהפתעות וטעויות אשר עלולות לגרום בעתיד לעוגמת נפש מיותרת

Copyright © 2015 All rights reserved